Category Archives: ALV Notulen

Notulen Algemene Ledenvergadering 2006

Betreft : 12e ledenvergadering Bewonersvereniging Delfgauw

Datum : donderdag 27 april 2006.

Aanwezige bestuursleden: Hans Zweekhorst, René van Steenbergen, Louis van der Meijden, Jaap Nieuwenhuis, Piet Lagerweij, Cora Cox (afwezig Marjon Boekestijn, secretaris).

Aanwezig : ongeveer 25 leden.

1. Opening door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op de 13e algemene ledenvergadering van de bewonersvereniging.

2. Goedkeuring notulen 12e ledenvergadering 24 maart 2005.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

3. Verslag van de penningmeester over 2005 en begroting voor 2006

De penningmeester geeft een toelichting op het resultaat van de begroting 2005 en op de begroting voor 2006. Hij meldt dat 2005 een negatief resultaat laat zien. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de kosten voor het maken van een website. De website zal naar verwachting in 2006 gereed zijn. De ALV gaat akkoord met deze kosten.

Verder vermeldt de penningmeester dat ongeveer 36 leden niet hebben betaald in 2005. Leden die weigeren dan wel nalatig blijven te betalen, zullen geroyeerd worden. Vorig jaar hebben zich 30 nieuwe leden aangemeld. De doelstelling is om in 2006 20 nieuwe leden te werven. We hopen dit te bereiken door een ledenwerfactie via een huis-aan-huis verspreiding van De Vaart. Dit is in 2005 één keer gebeurd. De kosten voor De Vaart waren hierdoor in 2005 hoger.

Daarnaast meldt de penningmeester dat de gemeente de BVD verzocht heeft om reserves op te souperen. Indien dit niet gebeurt, bestaat de kans dat er op de subsidie gekort wordt. De penningmeester stelt voor een deel van het eigen vermogen als buffer te houden (te weten € 3,00 per lid, in totaal € 1008,00) en een deel (€ 3.467,54) te bestemmen voor activiteiten, herinrichting e.d. Dit hoeft overigens niet in één jaar besteed te worden. De voorzitter peilt de ideeën voor de bestemming van dit bedrag. Het merendeel van de aanwezige leden geeft de voorkeur aan een investering in speeltoestellen. Het bestuur zal dit verder uitwerken.

Desgevraagd meldt de voorzitter dat de lampionnenoptocht niet meer wordt gehouden wegens een gebrek aan vrijwilligers. Vanwege het grote aantal deelnemers ontstonden er onveilige situaties die voor het beperkte aantal vrijwilligers niet goed te overzien waren.

De begroting 2006 wordt vastgesteld.

4. Verslag kascontrolecommissie

Dhr. Hoevenaar en mw. Duijndam hebben de jaarlijkse kascontrole uitgevoerd en de administratie goedgekeurd. Zij worden hiervoor hartelijk bedankt.

5. Verkiezing/benoeming bestuursleden

Louis van de Meijden en René van Steenbergen hebben aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor het bestuur vanwege hun drukke werkzaamheden. De voorzitter bedankt hen voor hun grote inzet gedurende een groot aantal jaren. Voor de penningmeester is gelukkig een vervanger gevonden in de persoon van Sven Middelkoop. Hij heeft een ruime ervaring op financieel gebied en woont ongeveer drie jaar aan de Delftsestraatweg. Hij is tevens actief in de BODs (Bezorgde Ouders Delftsestraatweg).
In het bestuur is thans dus nog 1 vacature.

6. Gebiedsvisie Delfgauw

De voorzitter meldt dat mw. Arandjelovic gevraagd was om een uiteenzetting te geven over de Gebiedsvisie Delfgauw. Zij heeft zich echter op het laatste moment teruggetrokken.

De kritiek van het bestuur op de gebiedsvisie richt zich vooral op de veelheid aan bouwplannen voor oud Delfgauw. Nagenoeg alle open plekken worden opgevuld met woningen, zo’n 200 in totaal. Oplossingen voor de problemen van Delfgauw (verkeersdruk, parkeerproblematiek) worden in het rapport niet geboden. De problemen zullen zelfs verergeren door de bouwplannen. Overigens is tijdens de inspraakavond door geen enkele bewoner de wens geuit om in Delfgauw te gaan bouwen.

Het bestuur heeft inmiddels door middel van een brief haar eerste zienswijze bij de gemeente naar voren gebracht. Een tweede brief is in concept klaar. Hierin wordt aangescherpt dat wij vinden dat eerst de problemen in Delfgauw aangepakt moeten worden, alvorens er gebouwd wordt. De voorzitter noemt als voorbeeld de oude gymzaal. Daarvoor in de plaats komen woningen; aan openbaar groen, meer speelplekken, openbare voorzieningen e.d. wordt niet gedacht. Deze plek zou zich uitstekend lenen voor bijvoorbeeld een crèche en/of naschoolse opvang. De voorzitter zou graag de mening van de aanwezige leden willen horen.

Desgevraagd deelt de voorzitter mee dat de huizenbouw (deels?) noodzakelijk zal zijn om de reconstructie van de S-bocht te financieren. De voorgestelde reconstructie is echter erg ambitieus.

Door verschillende leden wordt naar voren gebracht dat wonen in het groen ook op oud-Delfgauw van toepassing moet zijn. Meer huizen maken de problemen alleen maar erger. Wel bestaat de vrees dat het bestuur onvoldoende kracht zal hebben om zich tegen de plannen te verweren. Volgens de voorzitter zijn er geluiden dat de gemeenteraad niet akkoord gaat met de gebiedsvisie.

Daarnaast zou in de gebiedsvisie meer aandacht voor werkgelegenheid moeten zijn.

De voorzitter concludeert dat de mening van het bestuur gedragen wordt door de leden. Eerst een goede aanpak van de problemen. Delfgauw mag niet worden volgebouwd. Er moet ruimte blijven voor groen, meer parkeergelegenheid en speelplekken.

7. BOD’s; Bezorgde Ouders Delftsestraatweg

Jaap Nieuwenhuis licht toe dat de BOD’s zich wat de gebiedsvisie betreft aansluit bij de BVD. De voorgestelde wijzigingen in de S-bocht zijn veel te ambitieus. De aanpassing kost hierdoor jaren tijd. Het eigen plan van de BOD’s dat ruim 2½ jaar geleden aan de gemeente is voorgelegd zal opnieuw bij de gemeente worden aangekaart. De BOD’s is overigens ook tegen hoogbouw. Dit past niet in het dorpse karakter.

8. Inbreilocaties: Hazeuterrein; Saab locatie

Het bestuur zal de procedures rond de Saablocatie nogmaals bekijken. De gemeente heeft in eerste instantie de verkeerde artikel 19 procedure gevolgd. De BVD heeft haar bezwaren tegen de bouwlocatie gehandhaafd (overschrijding milieunormen, gevolgen voor omliggende woningen, alternatieve invulling).

Ten aanzien van het Hazeuterrein meldt de voorzitter dat de woningbouw in de buurt van het bedrijf van Van Leeuwen eigenlijk niet mogelijk is vanwege de geluidsnormen. Het is nog niet duidelijk wanneer met de bouwplanprocedure wordt gestart.

9. Overleg met de gemeente

Vorig jaar heeft het voltallige bestuur een goed gesprek gehad met burgemeester Buddenberg over de communicatie met de bewonersvereniging. Het bestuur heeft de indruk dat het sindsdien beter wordt geïnformeerd. Het contact met de verantwoordelijke ambtenaar voor Delfgauw (Olga Arandjelovic) verloopt goed.

10. Stand van zaken verkeer

Piet Lagerweij licht de stand van zaken toe. Met de gemeente is onder meer gesproken over de ontsluiting van de Kooltuinen en de belijning van de S-bocht. De belijning is inmiddels aangebracht, maar slijt snel. De gemeente laat een verkeerskundig rapport opstellen over de ontsluiting van de Kooltuinen. De gemeente is er nog niet uit waar de ontsluiting moet komen en hoe deze aan te takken op de N470. Piet meldt voorts dat de gemeente van plan is om direct na de openstelling van de N470 te beginnen met de aanpassingen van de Delftsestraatweg en dat de voorbereidingen daarvoor binnenkort zullen beginnen i.o.m. de BVD. De Noordeindseweg zal dit jaar of volgend jaar worden opgeknapt.

Een bewoner meldt dat met name het zware verkeer (bestemd voor aanleg N470) dat over de ‘punaises’ in de Zuideindseweg rijdt, veel trillingen veroorzaakt.

Een andere bewoner meldt dat op de Noordeindseweg vaak te hard wordt gereden. Aanbevolen wordt om het kenteken van de hardrijders te noteren en dit aan de politie door te geven. Zijn suggestie om bij de reconstructie van de Noordeindseweg ruimte te maken voor de voetgangers wordt aan de gemeente doorgegeven.

Desgevraagd neemt Piet contact op met de gemeente over de bebording bij de kruising Schoolkade-Zuideindseweg. Deze klopt niet.

11. Rondvraag

De volgende rondvragen zijn gesteld:

Een bewoner meldt dat een aantal jongeren in de keet voor overlast zorgen. Waarschijnlijk hebben ze een sleutel van het gebouw. Jaap Nieuwenhuis meldt dat dit de schoonmakers waren. Het probleem is 2 maanden geleden aangepakt.

Langs de Sch. van der Oyeweg zijn de laatste populieren gekapt. Louis deelt mee dat hiervoor in de plaats honingbomen worden geplant.

Een bewoner zou graag meer bomen in Delfgauw zien.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2005

Betreft : 12e ledenvergadering Bewonersvereniging Delfgauw.

Datum : donderdag 24 maart 2005.

Aanwezige bestuursleden : Hans Zweekhorst, René van Steenbergen, Louis van der Meijden, Cora Cox.

Aanwezig : ongeveer 23 leden.

1. Opening door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom en meldt dat het vandaag precies 10 jaar geleden is dat de bewonersvereniging is opgericht.

2. Goedkeuring notulen 11e ledenvergadering 22 april 2004

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Naar aanleiding van meldt de voorzitter dat hij over de vervanging van de illegaal gekapte kastanjeboom nabij de Sanderslocatie contact heeft gehad met de gemeente. De gemeente heeft inmiddels een groenplan klaar voor de bouwlocatie Delfgauwse Veste.

Tevens is contact geweest met de gemeente over de kapotte lantaarnpaal aan de Delftsestraatweg en over een beter waarschuwingsbord voor de S-bocht in de Delftsestraatweg.

3. Verslag van de penningmeester over 2004 en begroting voor 2005

De penningmeester geeft een toelichting op het resultaat van de begroting 2004. Hij meldt dat het aantal leden dat de contributie niet betaalt, groeiende is. De vereniging heeft thans ongeveer 350 leden, waarvan nog geen 300 betalende leden. Het bestuur zal bekijken hoe de wanbetalers moeten worden aangepakt. Daarnaast stagneert het ledental. Het bestuur zal tevens bezien, hoe de BVD onder de aandacht gebracht kan worden. Daarbij zal de suggestie van een eigen website worden meegenomen.

N.a.v. meldt de voorzitter dat op de locatie Harteveld geen eigen onderzoek is gedaan naar de waarde/geloofwaardigheid van het onderzoek naar de bodemverontreiniging. Het rapport kan worden opgevraagd bij de gemeente. De voorzitter verwacht alleen plaatselijke vervuiling van het garagebedrijf.

De begroting 2005 wordt vastgesteld.

Verslag kascontrolecommissie

Marjon Boekestijn en Herman Scholten hebben de jaarlijkse kascontrole uitgevoerd en de administratie goedgekeurd. Zij worden hiervoor bedankt. Beiden zijn aftredend en zullen worden opgevolgd door mevr. Duijndam en dhr. Hoevenaar.

4. Verkiezing/benoeming bestuursleden

Wilma Jonker, Yvonne van der Horst en Karel de Bakker zijn aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt hen voor hun grote inzet gedurende een groot aantal jaren. Gelukkig zijn er drie nieuwe bestuursleden gevonden. Marjon Boekestijn neemt het secretariaat over van Yvonne, Piet Lagerweij en Jaap Nieuwenhuis worden beiden algemeen bestuurslid. Jaap is tevens actief in de BODs (Bezorgde Ouders Delftsestraatweg) en zal zorg dragen voor de contacten tussen de BODs en de BVD. Jaap en Marjon zullen het onderwerp ‘verkeer’ gaan behartigen. Piet zal naast algemeen bestuurswerk zijn werkzaamheden voor De Vaart voortzetten.

5. BODs: Bezorgde Ouders Delftsestraatweg

Jaap Nieuwenhuis geeft uitleg over de commissie BODs en zijn doelstellingen. De ‘O’ staat overigens ook voor Ouderen. De BODs is opgericht naar aanleiding van een bezoek van de Commissie kernen en wijken van de gemeente aan Delfgauw. De commissie zag in de ontwikkeling van het Hazeuterrein ruimte om te komen tot een veiliger Delftsestraatweg. De BODs heeft in december 2004 een ontwerp gemaakt voor herinrichting van de Delftsestraatweg en dit gepresenteerd aan de bewoners. De opmerkingen worden op dit moment verwerkt.

De BODs is tevens in gesprek met de gemeente die enthousiast gereageerd heeft op het initiatief.

Vanuit de vergadering komt nog als aandachtspunt naar voren dat rotondes niet altijd milieuvriendelijker of veiliger zijn dan stoplichten. Een rotonde bij Kerklaan geeft bovendien onvoldoende zicht op het verkeer dat vanuit de Zuideindseweg komt.

De BODs beseft dat je met de herinrichting niet al het vrachtverkeer uit de kern van Delfgauw kunt houden. Doel is echter om het vrachtverkeer te ontmoedigen en van de Delftsestraatweg een ‘leefbare dorpsstraat’ te maken.

Over het plan van de BODs zal te zijner tijd een inloopavond worden georganiseerd.

6. Hazeuterrein

Vanuit de BVD is veel kritiek geleverd op het eerste plan van de gemeente, waarin het huidige voetbalveldje behoorlijk was verkleind. De gemeente heeft zich de kritiek aangetrokken en het idee van de BVD om het voetbalveldje te verhuizen naar het terrein achter de bedrijven van Van Leeuwen en Van Wijk overgenomen. De ontsluiting van de nieuwe wijk is voor de BVD vooralsnog niet acceptabel. Op 19 april wordt door de gemeente een info-avond georganiseerd over het nieuwe bestemmingsplan voor oud Delfgauw. Wordt dus vervolgd.

7. Sanders

Vanuit de vergadering wordt gesignaleerd dat de Delftsestraatweg regelmatig wordt geblokkeerd door vrachtwagens die materialen aanvoeren voor de bouwlocatie. Daarnaast neemt de parkeerdruk op het Saaymans Vaderplein toe. Aan beide punten valt op dit moment weinig te doen. Indertijd is afgesproken dat er zo weinig mogelijk vrachtverkeer door de wijk zou gaan.

8. Pametex/Van Dalen c.s.

De voorzitter doet verslag van de perikelen rond Pametex. Zowel in de Raad als bij de provincie heeft hij de gang van zaken ter discussie gesteld. Dit onderwerp is in beide bestuursorganen aan de orde geweest. Bij de gemeente door middel van een evaluatierapport. Het rapport trekt volgens de voorzitter niet de juiste conclusie, maar er is in ieder geval over gediscussieerd.

De vergadering spreekt haar dank uit voor de inzet van het bestuur, in het bijzonder van de voorzitter, rond de kwestie Pametex.

9. Overleg met de gemeente

Bij het bestuur bestaat al lange tijd onvrede over de communicatie met de gemeente. Met grote regelmaat worden problemen door de BVD aangekaart, maar vaak is niet duidelijk wat met de opmerkingen van de BVD wordt gedaan. Op 23 september 2004 is hierover een gesprek geweest met burgemeester Buddenberg. De burgemeester heeft dit in het College aangekaart. Maar ook hiervan vond geen terugkoppeling naar de BVD plaats. De BVD heeft daarom opnieuw een gesprek aangevraagd met dhr. Buddenberg en aangegeven niet bereid te zijn om in een wandeling met de burgemeester (zie de aankondigingen in de Telstar) de problemen van Delfgauw aan te kaarten.

De vergadering adviseert om gesprekken goed vast te leggen (met paraaf beide partijen) en vooral vol te houden.

10. Stand van zaken verkeersoverleg

In de komende Vaart wordt hierop teruggekomen. De personen die het verkeersoverleg met de gemeente hebben gevoerd, kunnen door omstandigheden helaas niet aanwezig zijn op de ALV.

11. Saablocatie

De voorzitter herinnert eraan dat twee jaar geleden een bijeenkomst over de locatie niet doorging vanwege de slechte voorbereiding van de plannen. Op 19 april a.s. wordt door de gemeente een presentatie gegeven van de nieuwe plannen.

12. Bestemmingsplan Delfgauw oude dorp

Op 19 april wordt door de gemeente tevens een toelichting gegeven op het bestemmingsplan in wording. De voorzitter roept de leden op om op deze avond aanwezig te zijn.

13. Rondvraag

Dhr. Hoevenaar vraagt zich af, of bij het bestuur bekend is dat het Hoogheemraadschap de waterstand met 0,3 meter omlaag brengt in een deel van Delfgauw. Het bestuur zal dit nakijken.

Mevr. Fransoo mist de witte streep op de brug tussen de Zuideindseweg en de Delftsestraatweg. Dit levert gevaar op voor fietsers. Dit punt zal in het verkeersoverleg aan de orde worden gesteld.

Dhr. Sliggers doet verslag van het milieuplatform in de ALV. Het milieuplatform zal in een volgende Vaart aan de orde komen.

Mevr. Kalkman heeft in de Telstar gelezen dat in 2006 de oude gymzaal wordt afgebroken. Het bestuur zal nagaan wat hiervoor in de plaats komt.

Daarnaast vraagt zij zich af, of er contact is met het mobiteam. De voorzitter vermeldt dat is afgesproken dat beide partijen elkaar op de hoogte houden.

1 2