Groene buffer

De gemeenteraad heeft in de Raadsvergadering van 24 februari 2011 unaniem een motie aangenomen waarin zij het College opdraagt om in het bestemmingsplan ‘Duurzame Glastuinbouw’ een groene buffer te realiseren tussen de bebouwing van Delfgauw en de glastuinbouw op de plek waar nu de kas van Sonneveld staat. De Bewonersvereniging Delfgauw heeft een harde strijd moeten leveren om deze groene buffer, zoals ook beschreven in onze Dorpsvisie, in het bestemmingsplan opgenomen te krijgen.

De Bewonersvereniging Delfgauw heeft in april 2010 haar zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan ‘Duurzame Glastuinbouw’. Dit bestemmingsplan omvat het hele tuinbouwgebied binnen de gemeente en schampt ook langs Delfgauw.

In de plannen van Provincie, Haaglanden en gemeente is altijd sprake geweest van het realiseren van een robuuste groene verbinding tussen de Ackerdijkse Plassen en het Bieslandse Bos. Ook in het uitvoeringsprogramma Delfgauw, dat is gebaseerd op de Dorpsvisie van de bewonersvereniging en in mei 2008 is vastgesteld in de gemeenteraad, staat dat er op termijn een groene zone langs Delfgauw moet komen, als belangrijke schakel in de Groen Blauwe Slinger.

De groene buffer langs Delfgauw uit de Dorpsvisie

groene buffer

De groene buffer in onze Dorpsvisie

Het bestemmingsplan duurzame glastuinbouw dat de Gemeente heeft opgesteld gaat volledig voorbij aan deze groene buffer en houdt vast aan de bestemming ‘glastuinbouw’ direct langs de dorpskern. De Gemeente vervangt de robuuste groene doorsteek door een 30 meter brede berm langs de door te trekken Komkommerweg, de toekomstige rondweg om Pijnacker.

Heel concreet doet zich nu de gelegenheid voor het eerste stukje groen van de buffer te ontwikkelen op de tuin van Sonneveld (gelegen aan de Reginastraat). Deze is economisch is afgeschreven en de oppervlakte is te klein voor een rendabele nieuwe tuin. Cees Sonneveld is zelf ook enthousiast over deze ontwikkeling en wil hier graag aan mee werken.

Commissie Ruimte en Wijken
Op 7 december 2010 heeft de Commissie Ruimte en Wijken zich gebogen over de inspraakreacties op het bestemmingsplan. Onze voorzitter heeft het standpunt van de BVD daar nogmaals benadrukt. Opvallend hierbij was dat alle negen Raadsfracties zich in positieve zin uitlieten over de inspraakreactie van onze voorzitter. Zij drongen er bij de Wethouder op aan om de bestemming van de rand langs Delfgauw te heroverwegen in overleg met de betrokkenen. Het bestemmen van het stukje snipperglas van Sonneveld als groen met enkele woningen werd hierbij door vrijwel alle fracties concreet genoemd.

Door de veelheid aan vragen en wijzigingsvoorstellen van de Commissieleden was het voor de Wethouder ondoenlijk om gelijk te antwoorden. Hij heeft voorgesteld om schriftelijk te reageren op alle vragen van de Commissie. Het bestemmingsplan werd opnieuw besproken in de Commissievergadering van 9 februari 2011.

Uit de antwoorden van de Wethouder bleek echter dat de Gemeente het niet haalbaar vond om de groene buffer in het bestemmingsplan op te nemen. Ondanks het feit dat alle negen raadsfracties het College hebben verzocht om het mogelijk te maken het perceel van Sonneveld te bestemmen als groene bufferzone, negeerde het College deze unanieme opdracht volledig. De argumentatie was boterzacht. Volgens de Wethouder was het de opdracht van de Provincie om 325 ha glas te realiseren in dit bestemmingsplan en kon die ene hectare van de tuin van Sonneveld nergens anders gecompenseerd worden.

Gelukkig waren de Commissieleden hier ook niet van gecharmeerd en hebben zij de Wethouder opgedragen samen met de provincie te zoeken naar een oplossing.

Invulling perceel
Tijdens de Commissievergaderingen heeft een aantal fractieleden ons gevraagd of we een beeld zouden kunnen schetsen van de manier waarop de Bewonersvereniging Delfgauw en Cees Sonneveld het perceel ingevuld zouden willen zien. De Bewonersvereniging Delfgauw heeft samen met de heer Sonneveld om tafel gezeten en we hebben gezamenlijk een schets gemaakt van een mogelijke invulling. Met nadruk stellen wij dat dit slechts een mogelijke invulling is. Noch de heer Sonneveld noch de Bewonersvereniging Delfgauw heeft ook maar enige ambitie om het gebied zelf te ontwikkelen. Het leuke van deze invulling is dat het volledig kostenneutraal voor de Gemeente kan worden doorgevoerd.