Tag Archives: alv

Notulen Algemene Ledenvergadering 2009

notulen ALV Bewonersvereniging Delfgauw

Datum: 16 april 2009

Aanwezig: ca. 21 leden en het bestuur en de pers (Telstar)

1. Opening door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op de 16e ledenvergadering van de Bewonersvereniging.

2. Goedkeuring van de notulen van de 14-de ledenvergadering van 17 april 2008

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de verslaglegger Jaap Nieuwenhuis.

3. Lustrumfeest (bijna) 15-jarig bestaan Bewonersvereniging

Inmiddels is een lustrumcommissie samengesteld die het feest zal voorbereiden. In de begroting van de BVD is een bedrag van € 3000,00 opgenomen voor het feest. Hiervoor is elk jaar gespaard. Daarnaast wordt een subsidie bij de gemeente aangevraagd en zullen eventuele sponsors benaderd worden. De voorzitter beveelt de aanwezigen aan om 19 september alvast vrij te houden in de agenda.

4. Verslag penningmeester

De penningmeester geeft een toelichting op de resultaten van het afgelopen jaar en op de begroting voor 2009. Wat de resultaten betreft vraagt hij aandacht voor de volgende punten

  • In de balans is een gedeelte gereserveerd voor het lustrumfeest.
  • Er is een afname van nog te ontvangen contributies.
  • De stijging van de post contributies is veroorzaakt door een lichte stijging van het aantal leden en het afschaffen van acceptgiro’s.
  • Bij de winst- en verliesrekening zijn de kosten voor het bestuur iets hoger, vanwege het cadeau voor de vertrekkende voorzitter Hans Zweekhorst.
  • In 2008 zijn er minder ledenbijeenkomsten geweest vergeleken met 2007. In 2007 zijn voor de opstelling van een eigen dorpsvisie relatief veel ledenbijeenkomsten geweest.
  • De kosten voor de Vaart zijn licht gestegen vanwege de nieuwe opzet.

Er is een positief saldo.

Over de begroting voor 2009 zijn verder geen vragen. De begroting wordt goedgekeurd.

5. Verslag kascontrolecommissie

Dhr. Sliggers en mevr. Rodriquez de Miranda-Lems hebben de jaarlijkse kascontrole uitgevoerd. De administratie geeft geen aanleiding tot opmerkingen. De commissie adviseert om het bestuur decharge te verlenen. De kascommissie wordt door de voorzitter hartelijk bedankt.
De kascontrolecommissie zal het volgend jaar worden gevormd door mevr. Rodriquez de Miranda-Lems en dhr. Scholten.

6. Verkiezing/ benoeming bestuursleden

Dhr. Van der Horst heeft zich verkiesbaar gesteld voor het bestuur (algemeen bestuurslid). Hij heeft het afgelopen jaar al meegedraaid in het bestuur en heeft een zeer waardevolle inbreng. De vergadering gaat akkoord met zijn benoeming.

7. Dorpsvisie

De vervolgactiviteiten n.a.v. de dorpsvisie lijken volgens de voorzitter te vertragen. De gemeente heeft inmiddels het uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit document is de basis voor de verdere plannen in Delfgauw. Ook zijn voor de diverse deelgebieden vorig jaar zomer programma?s van eisen opgesteld. De bijeenkomsten met de direct betrokkenen hierover waren soms hectisch en turbulent. De inspraak zal worden meegenomen. Paul Matthijssen, projectleider Delfgauw bij de gemeente, verwacht dat rond deze tijd de p.v.e?s opnieuw worden gepubliceerd. Voor de rabobanklocatie ligt nu een voorstel van de projectontwikkelaar. Het bestuur is daar op zich wel tevreden over. De ontwikkeling van de andere locaties verloopt niet snel vanwege de economische situatie. De gemeente neemt momenteel een afwachtende houding aan.

Eén van de leden merkt op dat veel activiteiten naar Emerald verschuiven. De voorzitter antwoordt dat we het als Bewonersvereniging belangrijk vinden dat voorzieningen, winkels e.d. ook in oud Delfgauw blijven/komen. Dit hangt echter mede af van het initiatief van de ondernemers. De voorzitter zal bij de gemeente navragen of bijvoorbeeld gemeentelijke bijeenkomsten in het Kerkelijk Centrum gehouden kunnen worden. Dhr. Boender stelt voor om het inloopspreekuur van de wijkmanager in oud Delfgauw te houden.

8. Herinrichting Delftsestraatweg

De voorzitter licht toe dat er veel veranderd is met de herinrichting van de Delftsestraatweg. In nauw overleg met de BVD heeft de gemeente een reeks snelheidsbeperkende maatregelen getroffen. Op een aantal punten na is de BVD hiermee tevreden. De conclusie is dat het leefbaarder is geworden en dat de snelheid eruit is. De maatregelen zijn tijdelijk. Zodra via de Komkommerweg Delfgauw wordt aangesloten op de N470 kan de dorpskern echt verkeersluw worden gemaakt.

Vanuit de vergadering wordt de opmerking gemaakt dat de oversteek voor voetgangers slechter is geworden. Daarnaast is de bushalte tegenover de Hubo (vanuit Pijnacker) verkeerd geplaatst. Als je uit de bus stapt, stap je meteen op het fietspad. De voorzitter antwoordt dat het bestuur dit heeft aangekaart bij de gemeente, maar dat de gemeente geen mogelijkheden ziet om dit te veranderen.

Een lid vraagt aandacht voor de betonnen bakken die op de Schimmelpenninck van de Oyeweg zijn geplaatst. Fietsers maken geen gebruik van het ‘fietspad’, overstekende kinderen hebben geen goed zicht, het verkeer rijdt net zo hard als voorheen, door het afremmen en optrekken heb je meer milieuverontreiniging. Daarnaast is het lastig om vanuit de Molenbroekstraat de Schimmelpenninck op te draaien en kunnen verhuiswagens er niet langs. De voorzitter zegt toe dit mee te nemen in het verkeersoverleg. Misschien dat de gemeente de bakken beter kan plaatsen. Daarnaast kunnen omwonenden uiteraard ook zelf met de gemeente contact opnemen.

Een lid merkt op dat er veel door rood wordt gereden bij de kruising met Emerald en dat de verkeerslichten het vaak niet doen. Dit punt zal ook in het verkeersoverleg worden meegenomen.

9. Inbreilocaties: Hazeuterrein, Saablocatie

De Saablocatie is inmiddels opgeleverd. De kruising tussen de Delftsestraatweg en de Graaf Willem II is gelijkwaardig geworden. Voor automobilisten komend vanuit Pijnacker wordt vaak geen voorrang gegeven aan het vervoer vanuit de Graaf Willem II laan. Het bestuur zal in het verkeersoverleg aankaarten dat de bebording en belijning beter moeten.

De ontwikkeling van het Hazeuterrein is in volle gang. De bouwer houdt goed rekening met de omwonenden.

10. Overleg met de gemeente

De voorzitter licht toe dat er regelmatig met de wijkmanager, Peter van de Sman, overleg is. Het bestuurlijk overleg met de wethouder(s) is een aantal keer per jaar. Daarnaast is er contact met Paul Matthijssen.

11. Rondvraag

Vanuit de leden komen de volgende vragen.

De Noordeindseweg is opgeknapt, maar er wordt nog veel te hard gereden. De voorzitter meldt dat de Noordeindseweg in nauw overleg met de BVD nog aangepakt/opgeknapt wordt. Dhr. Sliggers doet de suggestie om er een fietsstraat van te maken.

Het nieuwe fietspad vanuit Emerald, langs de N470 richting Pijnacker, heeft een lastige oversteek met de Zuideindseweg. In het verkeersoverleg wordt dit aangekaart.

Dhr. Van der Meijden meldt dat Staatsbosbeheer het gebied tussen Delft en Pijnacker gaat aanpassen. Eventuele opmerkingen/suggesties kunnen via Louis of via de BVD worden ingebracht.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2008

notulen ALV Bewonersvereniging Delfgauw

Datum: 17 april 2008

Aanwezig: circa 25 leden, het bestuur en de pers (Telstar).

1. Opening door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op de 15e ledenvergadering van de Bewonersvereniging.

2. Goedkeuring van de notulen van de 14-de ledenvergadering van 19 april 2007

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de verslaglegger Cora Cox.

3. Verslag van de penningmeester.

De penningmeester geeft een toelichting op de resultaten van het afgelopen jaar en op de begroting voor 2009.

Het resultaat van 2007 geeft het volgende, opvallende, beeld:

– Hogere kosten door ledenbijeenkomsten tbv de Dorpsvisie en de gehouden workschops aangaande dit onderwerp.

– De reserves zijn iets verhoogd.

– Er wordt afgesloten met een klein tekort van €215,-. Gezien de reserves en het overschot van 2006 van ca. € 500,- acht de penningmeester dit niet verontrustend.

De begroting 2009: In de begroting heeft de penningmeester de kosten niet verhoogd. De kosten voor acceptgiro’s komen te vervallen daar deze niet meer worden gebruikt. De penningmeester geeft een verdere toelichting waaruit blijkt dat de begroting wordt afgesloten met een positief bedrag van € 145,-.

Het streven is om het bedrag aan contributies te verhogen door meer leden te werven. De penningmeester meldt de contributies te willen innen in het 2e kwartaal van dit jaar. Er wordt een verschil geconstateerd tussen de debit en credit zijde van de begroting. Er zitten wat verschillen in de optellingen, die zullen worden aangepast.

De begroting wordt goedgekeurd.

4. Verslag kascontrole commissie

Dhr. Hoevenaar en mevr. Jansen hebben de jaarlijkse kascontrole uitgevoerd. Dhr. Hoevenaar doet verslag: er is niets op de administratie van de penningmeester aan te merken. De kascommissie wordt door de voorzitter hartelijk bedankt.

De kascontrolecommissie zal het volgend jaar worden gevormd door dhr. Sliggers en mevr. Rodriquez.

5. Verkiezing/ benoeming bestuursleden

Het bestuur heeft dhr. Dick Boenders bereid gevonden het bestuur te versterken. Dhr. Boenders is helaas niet aanwezig. De Voorzitter vraagt of er iemend bezwaar heeft tegen zijn toetreding. Er komen geen bezwaren uit de zaal waardoor dhr. Boenders als bestuurslid wordt benoemd.

René van der Horst is bereid gevonden om als een soort denk-tank het bestuur met specifieke taken te ondersteunen. René zal niet toetreden tot het bestuur. De voorzitter dank dhr. Van der Horst voor zijn bereidwilligheid.

Dhr. Hans Zweekhorst, voorzitter en als laatste bestuurslid van het eerste begin van de Bewonersvereniging heeft te kennen gegeven zijn functie te willen neerleggen. De voorzitter memoreert: de functie heeft hij altijd graag en met volle overtuiging uitgevoerd. Hoewel er vaak moeizaam overleg met de gemeente was, ziet dhr. Zweekhorst duidelijke verbeteringen in de contacten met de gemeente en blijkt Pijnacker-Nootdorp eindelijk met de bewoners te willen samenwerken. De Dorpsvisie van de Bewonersvereniging is zelfs ontstaan met medewerking van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, waarvoor Hans zijn dank uitspreekt. Hans dankt ook voorgaande en het huidige bestuur voor de goede samenwerking in de afgelopen jaren. Maar wie neemt nu de hamer van de voorzitter over?

Dhr. Piet Lagerweij treedt naar voren en is bereid tijdelijk de voorzittershamer over te nemen. De aanwezigen stemmen in met de benoeming van dhr. Lagerweij.

Piet Lagerweij bedankt Hans Zweekhorst voor zijn inzet voor de bewonersvereniging, in het bijzonder zijn gedreven voorzitterschap waarbij zijn doorzettingsvermogen en het realiseren van de Dorpsvisie in het bijzonder wordt aangehaald.

Dhr. Lagerweij overhandigt de scheidend voorzitter een passend kado ‘Columns en andere Verhalen’ geschreven door Jan Wentelaar. Ook voor Joke, de vrouw van Hans Zweekhorst is er een kado ter compensatie voor de vele afwezige avonden dat Hans zich inzette voor de Bewonersvereniging. Hans Zweekhorst dankt de leden voor het kado en houdt zich voor het bestuur beschikbaar voor speciale taken in de ‘denk-tank’.

Aansluitend vind de koffiepauze plaats. Na de pause neemt Piet Lagerweij de voorzittershamer ter hand.

6. Milieucommissie

Dhr. Sliggers geeft een toelichting als lid van de milieucommissie.

7. Dorpsvisie

Voor degene die het niet hebben meegekregen: uit onvrede over de Gebiedsvisie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp aangaande Delfgauw en directe omgeving heeft de Bewonersvereniging Delfgauw een eigen Dorpsvisie te maken. Enkele bewoners van Delfgauw hebben zich garant gesteld voor de kosten waar de voorzitter hen voor bedankt. Uiteindelijk heeft de Provincie voor 70% de kosten gesubsidieerd, waarna de gemeente heeft besloten de overige 30% voor haar rekening te nemen. De Dorpsvisie is in november 2007 positief in de gemeenteraad ontvangen en inmiddels gemixt met de gemeentelijke visie. De projectleider van de gemeente heeft hierbij de Dorpsvisie van de BVD als hoofddocument gebruikt.

Afgelopen maand is de nieuwe Visie van de gemeente middels inloopavonden gepresenteerd in de Keet. Hans Zweekhorst geeft aan persoonlijk zeer tevreden te zijn over de visie en vraagt hoe de leden hierover denken.

Uit de zaal komt de reactie dat de Visie veel is opgehangen aan de komst van de verlengde Komkommerweg. Hans Zweekhorst: dat klopt dit is de manier om het dorp definitief te bevrijden van de doorgaande verkeersstroom. De Komkommerweg staat gepland in 2011, de gemeente is inmiddels gestart met het verwerven van de gronden voor aanleg van de weg. De goede wil van Pijnacker-Nootdorp en de gemeente Delft zal de Provincie moeten motiveren aan de aansluiting van de Komkommerweg mee te werken.

De Dorpsvisie ligt ter inzage bij de gemeente Pijnacker Nootdorp en kan ook op de website van de gemeente worden bekeken.

8. Herinrichting Delftsestraatweg

Er wordt gesproken over de tijdelijke herinrichting van de Delftsestraatweg. Binnenkort gaat de N470 open. Met de gemeente is er ondertussen onderhandeld over een aantal tijdelijke maatregelen die worden getroffen op de Delftsestraatweg. In de vergadering worden de maatregelen gepresenteerd:

– visuele versmalling

– zgn naalden plaatselijk op de as van de weg

– aangepaste belijning

– nieuwe inrichting van de S-bocht

– aanpassen oversteek voetgangers en fietsers

– verplaatsing van bushaltes waardoor er op de rijbaan gehalteerd gaat worden

– de gemeente wil de Graaf Willem II laan als gelijkwaardige kruising gaan inrichten. Verkeer van rechts heeft dan voorrang.

Uit de zaal komen de volgende voorstellen:

Er wordt voorgesteld flitspalen te plaatsen. Dit punt is al eens met de gemeente besproken, maar de gemeente heeft aangegeven dit niet zelf te mogen doen.

Er worden steeds meer automobilisten die rijden over het fietspad geconstateerd. Dit punt zal door het bestuur onder de aandacht van de gemeente gebracht worden.

Ook de vuilniswagen rijdt over het fietspad. Het bestuur neemt dit ook mee naar het gemeenteoverleg.

Periodieke snelheidscontrole wordt voorgesteld. Snelheidscontrole is pas mogelijk als de weg correct is ingericht. Het bestuur neemt dit mee naar de gemeente voor na de herinrichting.

Planning van de werkzaamheden: in mei zullen de eerste herinrichtingswerkzaamheden plaats hebben. In augustus volgt een tijdelijke afsluiting van de DSW waarbij asfaltwerkzaamheden worden uitgevoerd zoals de afslag naar het Hazeuterrein.

Onduidelijkheid over zwaar verkeer over de DSW wordt door het bestuur opgepakt en meegenomen naar het gemeenteoverleg.

9. Overleg met gemeente

Zoals eerder gesteld verloopt het overleg met de gemeente beter dan voorheen. Er vindt regelmatig overleg plaats met de betrokken ambtenaren, wat goed bevalt. Er is momenteel geen bestuurlijk overleg. Het verkeersoverleg zal weer worden opgepakt

10. Rondvraag

Er komt een vraag uit de zaal over het probleem van de vrachtauto’s door de Schimmelpenninck vd Ooijenweg. Dit wordt als een onhoudbare situatie gezien door de aanwonende.
Hierover is al meermalen overleg en mailwisseling over geweest. Dit punt zal door het bestuur nogmaals onder de aandacht van de gemeente worden gebracht.

Is er nog Welstandscommissie vraagt dhr. van der Meijden. Hoe het in het verleden gegaan is is een voorbeeld hoe het niet moet.

De heuvels in de Schimmelp. van der Oyeweg worden als hinderlijk ervaren. Door de drempels wordt er bij de Burg. Merkusstraat makkelijker gefietst over het trotoir wat ook gevaarlijk is. Dit zelfde is het geval bij de Reginastraat.

Er zijn geen verdere opmerkingen of punten voor de rondvraag meer.

De nieuwe voorzitter sluit hierna de vergadering met een dankwoord aan alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en een wel thuis.

1 2